Onslip Cloud ABs integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2018-10-02.

 

När Onslip Cloud AB är personuppgiftsansvarig
Denna integritetspolicy förklarar hur Onslip Cloud AB, 559118-1200, med adress Kungsgatan 20, 582 18, Linköping (härefter benämnt ”Onslip”, ”vi” eller ”oss”) samlar in och behandlar personuppgifter för dig som exempelvis vill bli eller är kund, är kontaktperson hos en kund, och för dig som är kontaktperson hos en leverantör eller partner till Onslip. Onslip är i dessa fall personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

När vi behandlar personuppgifter för kunders räkning inom ramen för våra produkter och tjänster är vi personuppgiftsbiträde till kunden. Ansvaret mellan parterna regleras då i ett personuppgifts-biträdesavtal. Du kan läsa mer om vår personuppgiftsbehandling som personuppgiftbiträde.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varifrån får vi dem?
I de flesta fall behandlar vi personuppgifter som du själv valt att tillhandahålla oss med, oftast i din yrkesroll som kund till oss, eller kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer eller andra partners. De uppgifter vi kan få av dig är huvudsakligen kontaktuppgifter såsom namn, adressuppgifter, e-post, telefonnummer, registrering hos Skatteverket, samt kontaktuppgifter för hantering av tjänsten som kan vara personuppgifter i form av namn, adressuppgifter, e-post, tel. nr., m.m. Vi kan också komma att behandla produktuppgifter såsom serie-nr., eller Skatteverkets ID-nr., m.m. Vi kan även behandla ditt personnummer om du är en enskild näringsidkare, eller om du är en företrädare hos ett företag och avtalet med oss signeras via BankID samt i vissa fall röstinspelningar.

Även om de flesta uppgifter kommer från dig, kan vi även komma att automatiskt hämta och behandla offentliga personuppgifter från affärssystem, såsom uppgifter avseende dig som firmatecknare för bolag för att säkerställa att avtalet med vår kund tecknas av behörig firmatecknare. Vi inhämtar även automatiskt vissa uppgifter rörande din användning av vår hemsida, (t.ex. information om vilka sidor du besökt, vilka länkar du klickat på, teknisk data om din enhet såsom IP-adress, geografisk lokalisering, browserinställningar).

Hur använder vi dina personuppgifter? 
Onslip strävar efter att endast behandla personuppgifter som är nödvändiga för respektive ändamål med behandlingen. Vår behandling grundas generellt på vår rätt och skyldighet att fullgöra avtalet med dig som kund eller leverantör, vårt berättigade intresse av kommunikation med dig som kund eller leverantör, eller som kontaktperson hos kund eller leverantör. Viss behandling är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt exempelvis bokföringslagen, vårt berättigade intresse att förbättra produkt- och kvalitetsupplevelsen för kunden, eller för andra berättigade intressen.

När vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning, har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade. Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss.

 

Vi behandlar generellt personuppgifter för följande ändamål, med stöd av följande lagliga grunder. Eftersom den lagliga grunden för ett ändamål kan skilja sig åt beroende på om ditt företag är en enskild firma, eller om du är kontaktperson för ett bolag, har vi i tillämpliga fall delat upp informationen i två kolumner.

ÄNDAMÅLLAGLIG GRUND

 

 Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av följande lagliga grunder om du är en enskild näringsidkare:

 

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av följande lagliga grunder om du är företrädare eller kontaktperson för en kund, partner eller leverantör:

 

Att administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt ett kund- leverantörs-, eller annat typ av partneravtal och för att kommunicera med dig och ha löpande kontakt med vår leverantör, kund eller partner i syfte att uppfylla avtalet.

 

Behandlingen är nödvändig för att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås.

 

 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att förbereda, administrera fullgöra avtalet.
Att bekräfta din identitet samt verifiera dina person- och kontaktuppgifter inför att avtal ingås.Behandlingen är nödvändig för att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås.

 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att kunna ingå avtal med det företag du representerar och verifiera att du har rätt att företräda det företaget.

 

Att i vissa fall utföra kreditundersökningar från kreditupplysningsbolag för att avgöra kreditvärdighet hos kunden.

 

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa om vi har möjlighet att ingå avtal med dig/den relevanta kunden.
Att leverera och aktivera Onslips tjänster, exempelvis inloggningsmöjligheter på vår hemsida onslip.comBehandlingen är nödvändig för att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att tillhandahålla och administrera Onslips tjänster till det företag du representerar.

 

Att administrera och supportera produkter och tjänster såsom fakturering, support mmBehandlingen är nödvändig för att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet och administrera och supportera produkter och tjänster på ett effektivt sätt.

 

Att skicka viktig information som påverkar eller har betydelse för din användning av våra produkter och tjänster till dig eller ditt företag.Behandlingen är nödvändig för att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet och av att på ett effektivt sätt kunna skicka och ta emot viktig information om våra produkter och tjänster.

 

Att genomföra felsökning och service inom ramen för kundavtalet med dig eller ditt företag.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet och att effektivt kunna tillhandahålla kommunikation rörande service och felsökning.

 

Data-analys, tester, forskning och statistiska ändamål för att kunna utveckla våra produkter och tjänster för att kunna erbjuda kunden en bättre kundupplevelse samt att hålla våra produkter och tjänster relevanta.

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att analysera hur tjänsterna nyttjas för att underhålla, testa, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

 

Baserat på datan vi behandlar genomför vi analyser på en aggregerad nivå (utan att du identifieras som individ) som stöd för att underhålla, testa och förbättra vår hemsida. Informationen används även för nödvändig behandling för att skydda våra produkter och vår IT-miljö mot attacker och intrång.

Att följa våra lagstadgade skyldigheter enligt t.ex. bokföringslagen och andra tvingande lagar.

 

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.
Att genomföra utskick av relevanta erbjudanden och annan direktmarknadsföring.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster och upprätthålla vår affärsrelation med dig och kommunicera med dig i din yrkesroll. Om du själv valt att prenumerera på våra utskick baseras istället behandlingen på ditt samtycke.

 

Spara fullständig data inom ramen för våra rutiner för säkerhetskopiering mm.Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna återskapa ursprunglig datamiljö vid tekniskt behov.

 

Använder vi cookies?
Onslip använder sig av cookies som samlar i besöksstatistik och webbplatsaktiviteter i den mån som vår användning av cookies utgör behandling av dina personuppgifter, utför vi denna behandling på grund av ditt samtycke. Vi använder cookies i syfte att förbättra din användarupplevelse och för att utveckla och förbättra vår websida. Du kan läsa mer om vår Cookiepolicy och om hur du kan hantera ditt samtycke här

Vilka kan vi komma att dela din information med?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och/eller underleverantörer för att kunna erbjuda/avtala/konfigurera/leverera våra tjänster. I övrigt kan vi överföra dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller tjänster till oss. Vi säljer inte dina uppgifter. Vi för inte vidare dina uppgifter till tredje part utan ditt medgivande, utöver enligt vad som beskrivs nedan.

 • Personuppgiftsbiträden
  Vi kan använda underleverantörer för att behandla personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel får våra IT- och systemleverantörer som tillhandahåller drift, utveckling samt support för våra molntjänster tillgång till dina personuppgifter. I dessa fall upprättas avtal som innebär att personuppgiftsbiträdena endast får behandla uppgifterna i enlighet med avtalet och tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Samarbetspartners
  Vi samarbetar nära med olika tredjepartsleverantörer för att kunna erbjuda dig produkter och tjänster relaterade till Onslips tjänster som till exempel kortterminaler och andra betallösningar. När du frågar om eller anskaffar produkter eller tjänster från våra samarbetspartner kommer den relevanta tredjepartsleverantören att använda dina uppgifter för att ge dig information och/eller ingå avtal med dig. Vi rekommenderar dig att läsa samarbetspartnerns integritetspolicy.
 • Lagligt krav
  Vi kan lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda vårarättigheter och/eller för att åtlyda ett domstolsbeslut eller följa utslaget i en rättsförhandling eller rättslig process. Exempel på detta är Skatteverket, kreditupplysningsföretag, inkassobolag, logistikföretag men även andra leverantörer av tjänster.
 • Övrigt
  Vid företagsöverlåtelse eller omstrukturering, kan Onslip komma att lämna dina personuppgifter till potentiell intressent.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Onslip strävar alltid efter att behandla all din data inom EU/EES men data kan i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av leverantör eller underleverantör. När sådan överföring sker vidtar vi särskilda skyddsåtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter, vilket t ex kan innebära att vi tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som behandlas i syfte att fullgöra avtalet med dig, eller där du är kontaktperson för en kund eller leverantör, behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att Onslip ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva sina rättigheter och fullgöra sina åtaganden i förhållande till dig eller det företag du representerar. Därefter anonymiserar vi automatiskt dina personuppgifter. Anonymiseringen sker 12 månader efter avtalet avtal löpt ut och samtliga betalningar är erlagda eller 12 månader efter din senaste kontakt med Onslip. Om du har en inbokat aktivitet möte/telefonsamtal etc. så anonymiserar vi inte dina personuppgifter. Röstinspelningar av samtal kan i vissa fall utföras i kvalitetssyfte. Dessa samtal sparas ostrukturerat och raderas automatiskt efter två månader.

Onslip kan dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid för att uppfylla lagkrav eller om Onslip enligt ovan angivna ändamål har behov av att göra så. Personuppgifter i bokföringsdata och underlag sparas/behandlas enligt bokföringslagen i minst 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring så kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Dina rättigheter

Du kan alltid ta reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig genom att kontakta oss på support@onslip.com. Du har även rätt att få behandlingen begränsad eller uppgifter rättade om du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. Under vissa omständigheter (exempelvis om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för) har du rätt att be oss radera uppgifterna som avser dig. Du har rätt att be oss hjälpa dig att få ut och använda personuppgifter som du har lämnat till oss för att uppfylla ett avtal. Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter som grundar sig i en intresseavvägning. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regler. Dina fullständiga rättigheter hittar du hos Datainspektionen.

Uppdatering av integritetspolicy

Då Onslip jobbar ständigt med förbättring förbehåller sig Onslip rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Kontakt

Om du har frågor till Onslip gällande vår behandling av personuppgifter e-postar du support@onslip.com.

Få en offert

eller ring oss på 0500 600 111

Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till vår integritetspolicy