fbpx

Särskilda villkor för kassamjukvara

1. Allmänt

1.1. Dessa särskilda villkor gäller då Onslip tillhandahåller tjänsten ”Kassamjukvara” till Kunden (”Särskilda Villkor för Kassamjukvara”). Mobil Kassa tillhandahålls genom en app (tillgänglig på Apple App Store, Google Play samt på andra plattformars marknadsplatser som från tid till annan stöds) samt av Onslip centralt administrerade datorprogram och lagringstjänster (appen och sådana centrala datorprogram och tjänster är nedan gemensamt benämnda ”Tjänsten”). Dessa Särskilda Villkor för Kassamjukvara utgör ett tillägg till och ska läsas tillsammans med Avtalet och de Allmänna Villkoren och utgör en integrerad del av Avtalet mellan Onslip och Kunden avseende Kundens användning av Tjänsten.

1.2. Ord och uttryck som i dessa Särskilda Villkor för Kassamjukvara har en första versal bokstav (trots att det inte följer av språkliga regler) ska ha den betydelse som anges i dessa Särskilda Villkor för Kassamjukvara, i Avtalet eller i de Allmänna Villkoren.

2. Tjänsten

2.1. Tjänsten finns som en basversion (”Basversion”) med viss grundläggande funktionalitet (fullständig information finns på www.onslip.com) och kan mot Kundens betalning av överenskomna avgifter kombineras med olika tilläggsfunktioner (”Premiumversion”), vars innehåll och särskilda villkor också redovisas på Onslips hemsida och nedan också benämns som (”Tillkommande Tjänster”) samt även med vissa andra tillkommande produkter (”Produkter”). Information om de Tillkommande Tjänster och Produkter som från tid till annan erbjuds av Onslip anges på Webbplatsen.

2.2. Tjänsten möjliggör för Kunden att i och för sin verksamhet registrera och dokumentera Kundens försäljning till slutkunder. Tjänsten gör det också möjligt för Kunden att administrera Användare i Tjänsten samt vidta de olika åtgärder som från tid till annan framgår av dokumentationen avseende Tjänsten i dess olika versioner. Den förste Användare som Kunden registrerar kommer att utgöra administratör av Tjänsten hos Kunden. Rätten att vara administratör kan dock ändras inom ramen för Tjänsten och istället avse annan Användare hos Kunden.

2.3. Om inget annat anges i dessa Särskilda Villkor för Kassamjukvara avses med uttrycket Tjänsten, såväl Basversionen som Premiumversionen. I de fall Användare önskar erhålla tillgång till Tjänsten eller viss eller vissa Tillkommande Tjänster och Produkter kan det kräva att Användaren accepterar vissa särskilda villkor, i tillägg till vad som föreskrivs i dessa Särskilda Villkor för Kassamjukvara samt att Kunden till Onslip erlägger avgifter för Tjänsten och/eller vissa Tillkommande Tjänster och Produkter.

2.4. Tjänstens innehåll uppfyller i viss konfiguration av Premiumversion de krav som Skatteverket ställer på kassaregister. Tjänsten i Basversion uppfyller för närvarande inte Skatteverkets krav på kassaregister. Övriga legala krav som det åligger Kunden att uppfylla inom ramen för sin verksamhet har Onslip inget ansvar för, utan alla sådana åtaganden och skyldigheter ska Kunden ansvara för.

2.5. Samtliga transaktioner som genomförs i, eller med användning av, Tjänsten företas uteslutande av Kunden och dennes Användare vilket sålunda innebär att Onslip aldrig kan anses utgöra part i någon av de transaktioner eller övriga åtgärder som Kunden företar i förhållande till sina slutkunder och andra aktörer.

2.6. Genom registrering av Kunden i Tjänsten garanterar Kunden och den Användare som företar registreringen har den behörighet som krävs för att för Kundens räkning teckna Avtalet avseende Tjänsten. Skulle det framkomma att sådan behörighet helt eller delvis saknats, äger Onslip med omedelbar verkan säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

2.7. Tjänsten blir tillgänglig för Kunden så snart Avtalet träder i kraft och är fortsatt tillgänglig så länge Avtalet är gällande, såvida inte Tjänsten blockerats eller gjorts otillgänglig för Kunden på sätt som framgår av Avtalets bestämmelser. I den mån Tillkommande Tjänster beställs av Kunden efter den tidpunkt då Avtalet trätt i kraft blir sådana Tillkommande Tjänster tillgängliga inom fem (5) helgfria vardagar efter beställning eller, i förekommande fall, vid den tidpunkt som Onslip särskilt bekräftar till Kunden.

2.8. Avtalet träder i kraft så snart Kunden är registrerad i enlighet med vad som föreskrivs under punkten 2.7 och gäller tills vidare, såvida Part inte sagt upp Avtalet i enlighet med vad som anges i Avtalet eller annars Avtalet upphör att gälla i enlighet med Avtalets bestämmelser.

2.9. För Basversion gäller dock vissa begränsningar i transaktioner, datamängd och liknande som anges av Onslip på Webbplatsen. Vid överträdande av sådana begränsningar upphör full funktionalitet i Tjänsten. Om Tjänstens funktionalitet begränsas på grund av förhållande enligt denna punkt 2.9 kan Kunden dock uppgradera Tjänsten till att istället avse Premiumversion.

3. Användare

3.1. Den som önskar bli Kund ska genom behörig företrädare ange erforderliga uppgifter samt registrera dessa hos Onslip på sätt som anvisas vid registrering för Tjänsten. Genom tillhandahållande av efterfrågade uppgifter till Onslip accepterar Kunden Avtalet och personen som företräder Kunden garanterar att denne har behörighet och befogenhet att binda Kunden till Avtalet.

3.2. Onslip förbehåller sig rätten att kontakta Användare i syfte att verifiera att Kundens uppgifter är korrekta innan registreringen slutförs. Onslip äger vidare rätt, att efter egna icke diskriminerande bedömningsgrunder, förvägra viss Kund registrering.

3.3. I samband med registreringen anger Kunden ett unikt lösenord, som erfordras för tillträde till Tjänsten. Kunden förbinder sig att behandla lösenordet strikt konfidentiellt och ej låta någon tredje part få utnyttja lösenordet. Kunden ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av Tjänsten, som hänför sig till att lösenordet eller annan del av Tjänsten inte hanterats i enlighet med Avtalets bestämmelser. Kunden kan när som helst begära att Onslip spärrar Tjänsten eller att Kunden ska erhålla nytt lösenord i Tjänsten.

3.4. Kunden är införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och Kunden åtar sig att hålla Onslip skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Onslip med anledning av Kundens användning av Tjänsten i strid med Avtalets bestämmelser.

4. Tillhandahållande av Tjänsten

4.1. Vid serviceavbrott hos internetleverantör eller annan extern part som påverkar eller medför risk för att påverka Tjänstens tillgänglighet, funktion eller kapacitet ska Onslip på lämpligt sätt informera Kunden så snart Onslip har kännedom om att avbrottet kommer att ske. Kunden är medveten om att Tjänsten från tid till annan kan komma att göras otillgänglig med anledning av, planerade och eller oplanerade, driftsstopp för service och underhåll av Tjänsten och/eller Onslips system.

4.2. Onslip äger rätt att genomföra driftstopp i Tjänsten när det enligt Onslips bedömning behövs (t.ex. av tekniska eller säkerhetsmässiga skäl). Planerade driftstopp förläggs, så långt som möjligt, till tidpunkter då minsta möjliga störningar för Kunderna uppkommer. Vid planerade driftstopp kan, dock inte alltid, avisering komma att ske från Onslip genom meddelande i Tjänsten, genom e-post eller på annat sätt. Onslip ska vidta skäliga ansträngningar för att minimera tiden för driftstopp av Tjänsten och/eller Onslips system samt de eventuella störningar som detta medför för Kundens verksamhet.

4.3. Onslip är inte ersättningsskyldigt mot Kunden eller annan för bristande tillgänglighet i Tjänsten enligt denna punkt 4 under förutsättning att Onslip iakttagit normal aktsamhet och inte förfarit grovt vårdslöst. Onslips ansvar mot Kunden och i övrigt i anledning av Avtalet och tillhandahållandet av Tjänsten regleras i de Allmänna Villkoren.

4.4. Delar av Tjänstens funktionalitet (inklusive, men ej begränsat till, vissa Tillkommande Tjänster) är baserad på att Tjänsten samverkar med tredjepartsleverantörer som i eller fristående från Tjänsten tillhandahåller olika funktioner och tjänster (i) som förutsätter att Kunden har ett särskilt avtal avseende sådana funktioner och tjänster med berörd tredjepartsleverantör eller (ii) förutsätter att Onslip tecknat avtal av sådana funktioner och tjänster med tredjepartsleverantören avseende Tjänsten. Vad som anges i punkt 4.3 ovan avseende Onslips ansvar, gäller också de funktioner och tjänster som erhålls från tredjepartsleverantörer i Tjänsten.

5. Kundens användning av Tjänsten

5.1. Under förutsättning av Kundens (i) registrering av de uppgifter som erfordras för Kundens tillgång till Tjänsten, (ii) betalning av överenskomna ersättningar till Onslip, (iii) Kundens tecknande och fullgörelse av erforderliga avtal med och åtaganden gentemot tredjepartsleverantörer och (iv) Kundens fullgörelse av övriga åtaganden enligt Avtalet, erhåller Kunden en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänsten i och för Kundens egen verksamhet, såvida annat inte följer av Avtalet.

5.2. Kunden får inte kopiera programvara som ingår i Tjänsten eller låta annan än Användare nyttja Tjänsten och är skyldig att följa de instruktioner och anvisningar som Onslip lämnar för Tjänstens användande.

5.3. Kunden är ansvarig för att ange behöriga Användare att nyttja Tjänsten och ska omedelbart avregistrera rätten för sådana av Kundens Användare som inte längre är behöriga att ha tillgång till Tjänsten. Kunden ansvarar för Användares nyttjande av Tjänsten såsom för eget nyttjande.

6. Kundens Data

6.1. Med uttrycket Kundens Data avses de data eller annan information som Kunden eller annan på uppdrag av Kunden överför, registrerar eller laddar upp eller på annat sätt gör tillgänglig i Tjänsten samt resultat av Onslips behandling av Kundens Data i aggregerad form.

6.2. I förhållandet mellan Onslip och Kunden har Kunden samtliga rättigheter till Kundens Data. Genom Avtalet medger Kunden Onslip rätt att använda Kundens Data dels för att fullgöra sina åtaganden mot Kunden, dels för andra mellan parterna överenskomna ändamål.

6.3. Oberoende av vad som sägs i punkt 6.2 ovan ska Onslip också ha rätt att, under perioden för Avtalets giltighet och efter Avtalets upphörande, nyttja, bearbeta och modifiera, upplåta samt överlåta Kundens Data i anonymiserad och/eller aggregerad form för statistiska ändamål eller för marknadsföringsändamål. För undvikande av missförstånd förutsätter Onslips nyttjanderätt enligt denna punkt att Onslip säkerställer att Kunden, dess Användare och slutkunder och/eller individer eller organisationer ingående eller omfattade av Kundens Data i Tjänsten, vare sig direkt eller indirekt, kan identifieras.

7. Tjänstens avveckling

7.1. Då Avtalet upphör (av annat skäl än Kundens brott mot Avtalets bestämmelser) har Kunden rätt att under en period om trettio (30) dagar efter Avtalets upphörande att vid ett (1) tillfälle erhålla en kopia av Kundens Data i de delar som Tjänsten från tid till annan stödjer och som hänför sig till en period om maximalt ett (1) år före Avtalets upphörande. Kundens åtkomst till Kundens Data tillhandahålls av Onslip i elektroniskt skick (i av Onslip fastställt standardformat) i Tjänsten och/eller på det sätt och på den webbplats som Onslip särskilt anvisar. Onslip ska efter Kundens nedladdning av Kundens Data radera eller anonymisera Kundens Data, dock att Onslip efter Avtalets upphörande har rätt att använda Kundens Data i anonymiserat skick för statistiska ändamål respektive marknadsföringsändamål (se även punkt 6.3 ovan).

7.2. Parterna kan överenskomma att Onslip ska bistå Kunden med assistans om Kunden själv ska tillhandahålla, eller från annat av Kunden anvisat företag erhålla, motsvarande tjänst som Tjänsten för att sådan överföring av Kundens Data ska ske med sig liten störning som möjligt för Kunden. Sådan överenskommelse ska ske skriftligen som en tilläggstjänst i enlighet Onslips vid var tid gällande pris och villkor för sådan tilläggstjänst. Motsvarande gäller om Kunden underlåtit att ta kopia av Kundens Data enligt punkt 7.1 ovan. Om Avtalet upphör på grund av Kunds brott ska betalning ske i förskott.

Få en offert

eller kontakta oss på
0500 - 600 111

Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till vår integritetspolicy