Särskilda villkor för kortterminal som tillhandahålls genom hyra

1. Allmänt

1.1 Dessa särskilda villkor gäller då Onslip tillhandahåller kortterminal till Kunden (”Särskilda Villkor för Kortterminal”) genom hyra. Dessa Särskilda Villkor utgör ett tillägg till och ska läsas tillsammans med Avtalet och Onslips Allmänna Villkor och gäller mellan Onslip och Kunden om inte annat skriftligen överenskommits.

1.2 Onslip kan överlåta avtalet till finansieringspartner. För kund gäller då särskilda villkor enligt Avtalet.

1.2 Ord och uttryck som i dessa Särskilda Villkor har en första versal bokstav (trots att det inte följer av språkliga regler) ska ha den betydelse som anges i dessa Särskilda Villkor, i Avtalet eller i de Allmänna Villkoren.

2. Definitioner

2.1 Nedan ord och begrepp utgör beskrivning av definitioner som används i Avtalet.

– Avtalet: Formulär där Kund anger uppgifter och godkänner Avtalet genom undertecknande.
– Hyresobjekt: Produkt/er vilket eller vilka anges i Avtalet inklusive medföljande delar.
– Kunden: Det företag som anges i Hyresavtalet och som genom Avtalet hyr Hyresobjektet av Onslip.
– Leverantör: De företag som tillhandahåller Onslip med Hyresobjektet.
– Inlösare: Swedbank Card Services AB, Euroline AB, Handelsbanken AB mfl.

3. Avtalets omfattning

3.1 Genom detta Avtal hyr Onslip ut ett eller flera Hyresobjekt till Kunden som därigenom får möjlighet att hantera kortbetalningar i sin näringsverksamhet.

4. Onslips åtaganden

4.1 Onslip åtar sig att leverera Hyresobjektet till av Kunden angiven adress i Avtalet.

4.2 Onslips åtaganden gäller endast under förutsättning att Kunden har ett giltigt avtal om inlösen med Inlösare. Redovisning av transaktioner gjorda med Hyresobjektet sker genom att Hyresobjektet kommunicerar med Inlösare via Internetuppkoppling. Internetuppkopplingen med vilka Hyresobjektet kommunicerar kan ändras utan att Onslip meddelar Kunden om detta.

5. Kundens åtaganden

5.1 Kunden installerar själv Hyresobjektet. Kunden står för nödvändiga förberedelser samt kostnader för att möjliggöra installation och användande av Hyresobjektet i Kundens miljö.

5.2 Snarast efter mottagen leverans av Hyresobjektet skall Kunden verifiera att försändelserna är intakta vid leverans och sedan verifiera Hyresobjektets skick. Om försändelser på något sätt misstänks vara trasiga, öppnade eller förändrade skall Kunden omedelbart meddela Onslip utan att öppna försändelserna. Vidare skall Kunden snarast efter leverans verifiera att Kundens namn, organisationsnummer, telefonnummer och adress är korrekt inprogrammerade i Hyresobjektet. Skulle ovannämnda verifieringar av Hyresobjektet påvisa felaktigheter, skall Kunden meddela detta till Onslip omgående. Anmälan om felaktighet måste komma Onslip tillhanda inom 30 dagar från leveransdagen. Om anmälan ej inkommer inom denna tidsperiod, eller om Kunden börjar använda Hyresobjektet, skall Hyresobjektet anses levererat i felfritt skick.

6. Förfogande över Hyresobjektet

6.1 Hyresobjektet får endast användas i enlighet med Avtalet och Hyresobjektets användarmanual med syfte att genomföra korttransaktioner. Kunden har ej rätt att: pantsätta, sälja, underuthyra, eller på annat sätt avhända sig Hyresobjektet; utan skriftliga medgivande från Onslip förändra, öppna eller skruva isär Hyresobjektet; utan skriftligt medgivande från Onslip flytta Hyresobjektet från den i Avtalet angivna försäljningsstället; nyttja Hyresobjektet i strid mot gällande lagstiftning; eller utan skriftligt medgivande från Onslip delge via Hyresobjektet accepterade transaktioner till annan part än Inlösare; utan skriftligt medgivande från Onslip koppla annan utrustning till Hyresobjektet än som beskrivs i användarmanualer.

6.2 Hyresobjektet och medföljande utrustning får endast användas på sådant sätt att den dagliga dataförbrukning inte överstiger vad som är brukligt vid genomförandet av ett normalt antal korttransaktioner alternativt för uppdateringar av terminalprogramvara eller terminalinställningar

7. Ansvar för fel och reklamation

7.1 Utan kostnad för Kunden, skall Onslip avhjälpa fabrikationsfel samt normala förslitningsfel hos Hyresobjektet som Kunden reklamerar till Onslip under hyresperioden. Onslip har rätt att ersätta reklamerat Hyresobjekt med annat Hyresobjekt som antingen är fabriksnytt, begagnat eller renoverat. Onslip bibehåller äganderätten till utbytta delar. Onslips ansvar för fabrikationsfel samt normala förslitningsfel enligt ovan omfattar inte fel orsakade av: felaktig eller oaktsam hantering av Hyresobjektet eller användning till annat än det Hyresobjektet är avsett och konstruerat för; användning som ej är i enlighet med Avtalet eller Hyresobjektets användarmanual; ändringar av, eller tillägg till, Hyresobjektet; anslutningen till Hyresobjektet av utrustning som inte är levererad av Onslip; och användning av förbrukningsmaterial och tillbehör som inte har tillhandahållits av Onslip.

7.2 I de fall Hyresobjektet drivs av batteri omfattas batteriet ej av ovan nämnda åtaganden. Batteriet utgör förbrukningsmaterial och Kunden svarar själv för samtliga kostnader i samband med utbyte av förbrukat batteri.

7.3 Kunden skall anmäla fel i Hyresobjektet snarast, dock senast trettio (30) dagar från det att Kunden upptäckt felet, eller borde ha upptäckt felet. I första hand skall Onslip ges möjlighet att avhjälpa felet via telefon. Om Onslip begär, skall Kunden på egen bekostnad skicka Hyresobjektet till Onslip tydligt märkt med Kundens namn, kontaktperson, telefonnummer, returadress, samt beskrivning av felet. Onslip står för kostnaderna för frakt av nytt Hyresobjekt till Kunden samt för retur vid giltig reklamation eller tillverkningsfel enligt Avtalet. Under transport till och från Onslip, står Kunden för risken för Hyresobjektet. Utöver vad som framgår av detta Avtal, svarar Onslip ej för fel eller brist i Hyresobjektet.

8. Försäkringar

8.1 Om inget annat skriftligen överenskommits mellan parterna, åligger det Kunden att försäkra Hyresobjektet för stöld, skadegörelse, brand samt andra olyckshändelser.

9. Stöld eller misstänkt manipulation

9.1 Kunden skall omedelbart meddela Onslip om Hyresobjektet blivit stulet eller misstänks ha blivit föremål för olovlig manipulation av tredje man.

10. Vård och underhåll

10.1 Kunden skall i alla avseenden hantera Hyresobjektet varsamt genom att vårda och underhålla Hyresobjektet så att detta under hela hyresperioden är i gott, funktionsdugligt skick. Under hyresperioden är Kunden ersättningsskyldig för eventuell värdeminskning av Hyresobjektet som resultat av vanvård eller annan onormal förslitning.

11. Rätt att besiktiga Hyresobjekt

11.1 Under hyrestiden äger Onslip eller dess representant rätt att när som helst låta besiktiga Hyresobjektet.

12. Äganderätt och immateriella rättigheter

12.1 Onslip innehar äganderätten till Hyresobjektet och dess mjukvara. Detta Avtal medför ingen överföring av sådana äganderättigheter till Kunden. Hyresobjektet får ej installeras eller förenas med Kundens lösa eller fasta egendom på så sätt att Onslips äganderätt riskeras.

12.2 Kunden äger under inga omständigheter rätt att utföra ändringar eller tillägg till Hyresobjektet. Alla rättigheter, upphov, varumärken, och/eller andra immateriella rättigheter, hänförliga till Hyresobjektet samt dess programvara innehas av Onslip, Leverantörerna och/eller dess representanter. Genom detta Avtal överförs inga sådana rättigheter till Kunden.

12.3 Kunden får inte heller helt eller delvis distribuera, publicera, licensiera, sälja eller på annat sätt förfoga över programvara som utgör en del av Hyresobjektet på annat sätt än i enlighet med Avtalet och användarmanualen. Onslip har rätt att uppdatera programvaran vid var tid för ändamålsenliga förbättringar. Kunden accepterar att Onslip lagrar information från varje transaktion skapad av Hyresobjektet i datacenter med syfte att erbjuda tjänster till Kunden eller tredje man.

13. Avgifter

13.1 Kunden skall till Onslip eller dess rättsinnehavare, såvida inget annat avtalats, erlägga den hyresavgift som framgår av Hyresavtalet. Alla avgifter anges exklusive mervärdesskatt. Onslip förbehåller sig rätten att sälja Hyresavtalet till tredje part som då blir rättsinnehavare av Hyresobjektet.

13.2 Onslip förbehåller sig rätten att debitera Kund för datatrafik som ej härrör från korttransaktioner eller program- och parameteruppdateringar. Debitering sker enligt aktuella prislistor från nätleverantören vid tillfället för det otillåtna utnyttjandet plus en avgift från Onslip för administration och fakturering.

14. Depositionsavgift

14.1 Onslip förbehåller rätten att fakturera Kunden en depositionsavgift förskott alternativt vid annat fakturatillfälle. Erlagd depositionsavgift återbetalas utan pålagd ränta till Kunden efter att Onslip mottagit de av Kunden hyrda Hyresobjekten i gott skick enligt Avtalets bestämmelser. Onslip ges rätten att avräkna delar av eller hela depositionsavgiften om Hyresobjekt inte returnerats i gott skick.

15. Betalningsvillkor

15.1 Hyresavgiften skall betalas enligt instruktion från Onslip eller dess rättsinnehavare. Vid betalningsförsening har Onslip rätt till en avgift om 50kr per betalningspåminnelse. Skall betalning ske till annan rättsinnehavare har denna rätt till dröjsmålsränta enligt dess villkor. Om Kundens dröjsmål med betalningen överstiger trettio (30) dagar äger Onslip rätt att, efter skriftligt meddelande till Kunden därom, omedelbart säga upp Avtalet. Kunden är skyldig att ersätta Onslip för samtliga kostnader, såsom inkassoavgift, indrivning av förfallet belopp om så anmodas. Skada, förlust eller bristande funktion beträffande Hyresobjektet befriar ej Kunden från dennes förpliktelse att erlägga hyresavgift enligt ovan.

16. Rättslig åtgärd beträffande Hyresobjektet

16.1 Skulle Hyresobjektet under hyrestiden bli föremål för rättslig åtgärd såsom utmätning eller kvarstad, eller om Kunden försätts i konkurs, skall Kunden delge detta Avtal till Kronofogdemyndigheten eller konkursförvaltaren samt upplysa denna om Onslips eller dess rättsinnehavares rätt till Hyresobjektet. Vidare skall Kunden skriftligen meddela Onslip eller dess rättsinnehavare om Kronofogdemyndighetens vidtagna åtgärd eller konkursbeslut.

17. Ansvarsbegränsning och skadestånd

17.1 Onslip är under inga omständigheter ansvarig mot Kunden eller Kundens kunder för indirekta skador, kostnader, förluster eller förseningar eller andra former av förmögenhetsförluster. Vidare är Onslip aldrig ansvarig för fel, brister eller avbrott i det kommunikationsnät som Hyresobjektet är uppkopplad mot. Sammantaget skall Onslips skadeståndsskyldighet aldrig, under inga omständigheter, överstiga 20 procent av summan av alla avgifter i Hyresavtalet under hyrestiden.

18. Avtalstid och avtalets upphörande

18.1 Avtalet gäller för den Avtalstid som anges i Avtalet från och med dagen Kund undertecknat Avtalet. Kunden skall vid Avtalets upphörande snarast återsända Hyresobjektet till adress i Sverige angiven av Onslip. Kunden faktureras för Hyresobjektet till dess Kunden återlämnat Hyresobjektet till Onslip i gott skick enligt Avtalet.

19. Överlåtelse av avtalet och kreditkontroll

19.1 Onslip har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal. I samband med överlåtelse av Onslips rättigheter till finansiell partner kan en kreditkontroll av Kunden och/eller dess företrädare göras. Efter kreditkontrollen kan Onslip eller dess företrädare begära att Kunden och/eller dess företrädare a) går i borgen för Kundens fullgörande, eller b) erlägger förhöjd första avgift enligt instruktion från Onslip eller dess rättsinnehavare. Kunden kan avstå från både a) och b) i vilket fall Avtalet kan hävas.