fbpx

Allmänna villkor Onslip Cloud AB

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller då Onslip Cloud AB, 559118-1200, (”Onslip”), erbjuder kassa- och betalningslösningar till företagskunder (”Kunden”). Lösningarna tillhandahålls genom tjänster och tilläggstjänster (”Tjänster”) och/eller genom hårdvaruprodukter, förbrukningsmaterial och liknande (”Produkter”).

1.2 Tjänster och Produkter specificeras i avtal mellan Onslip och Kunden (”Avtalet”). Utöver Avtalet och dessa Allmänna Villkor gäller för beställda Tjänster och Produkter de särskilda villkor (”Särskilda Villkor”) som framgår av Avtalet och som från tid till annan tillhandahålls på www.onslip.com (”Webbplatsen”). Vid eventuell bristande överensstämmelse mellan avtalshandlingarna gäller de i följande ordning: 1) Avtalet, 2) Särskilda Villkor, 3) Allmänna Villkor.

2. Kunden

2.1 Endast Kund som är näringsidkare (dvs företag, förening, stiftelse eller annan som bedriver näringsverksamhet) har rätt att ingå Avtal med Onslip avseende Tjänster och Produkter.

3. Tjänster och Produkter

3.1 Onslips utbud, Tjänster och Produkters respektive omfattning och funktioner anges på Webbplatsen.

4. Ansvar för information

4.1 Kunden är ansvarig för att, för Kundens verksamhet, tillämpliga skatte-, avgifts- och redovisningsregler och övrig vid var tid gällande lagstiftning uppfylls.

4.2 Kunden är vidare ansvarig för att tillhandahålla Onslip med korrekta och uppdaterade uppgifter rörande Kunden och Kundens kontaktuppgifter.

4.3 I de fall Avtalet omfattar Tjänst eller Produkter som medför nödvändiga registreringar hos Skatteverket eller annan myndighet ger Kunden genom Avtalet fullmakt till Onslip att genomföra registrering för Kunden i och för den verksamhet som Kunden lämnat uppgift om. Kund har ej rätt att framställa krav gentemot Onslip för påstådda fel eller brister i sådan registrering. Kund ansvarar vidare i förekommande fall för att anmäla ändringar, såsom t.ex. utbyte eller ny version av kassaregister eller kontrollenhet, till Skatteverket eller i det aktuella fallet annan myndighet.

4.4 Kunden ska använda Tjänst och Produkt i enlighet med Onslips anvisningar och instruktioner och i övrigt agera på ett affärsmässigt sätt. Kunden är ansvarig för lagligheten i sitt agerande via Tjänst och Produkt, oavsett vilket lands lagstiftning som kan vara tillämplig.

5. Priser och betalning

5.1 Onslips vid var tid gällande priser och avgifter för Tjänster och Produkter anges på Webbplatsen.

5.2 Kunden ska till Onslip erlägga priser och avgifter i enlighet med vad som anges i Avtalet för respektive Tjänst eller Produkt eller på annat sätt meddelas av Onslip till Kunden. Kundens rätt till användning av viss Tjänst eller Produkt kan även kräva Kundens betalning av avgifter eller ersättningar till tredjepartsleverantör i enlighet med Avtalet.

5.3 Betalning för Tjänst ska erläggas i förskott på det sätt och med de belopp som anges av Onslip på Webbplatsen och/eller i Tjänsten vid beställning och aktivering av Tjänst.

5.4 Betalningsvillkor för Produkter är trettio (30) dagar netto, såvida inte annat särskilt föreskrivs för aktuell Produkt.

5.5 Vid försenad betalning för Tjänst eller Produkt har Onslip rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen från det att beloppet förföll till betalning till dess att full betalning erlagts. Har överenskommen ersättning för Tjänst helt eller delvis inte erlagts av Kunden äger Onslip även rätt att med omedelbar verkan stänga av Kunden från tillgång till hela eller del av sådan Tjänst samt säga upp Avtalet till förtida upphörande och erhålla skadestånd.

5.6 Om Kunden, avseende Produkt, är i dröjsmål med betalning mer än trettio (30) dagar efter det att Onslip anmodat Kunden att betala förfallet belopp, får Onslip genom skriftligt meddelande till Kunden häva köpet såvitt avser de icke betalade Produkterna. Häver Onslip köpet av Produkterna har Onslip även rätt till skadestånd.

5.7 Utöver vad som anges i punkterna 5.5 – 5.6 ovan gäller, vid Tjänst, att vid Kunds upprepade betalningsdröjsmål, Avtalet kan komma att sägas upp till förtida upphörande i enlighet med punkt 11 nedan.

5.8 Samtliga avgifter på Webbplatsen och i Avtalet anges exklusive mervärdesskatt.

6. Support

6.1 Onslip tillhandahåller teknisk support (”Support”) till Kunden vid problem och allmänna användarfrågor rörande Kundens nyttjande av Tjänst och Produkt. Support tillhandahålls på de tider och sätt som anges på Webbplatsen. Support enligt denna punkt omfattar inte felavhjälpning som beror på omständigheter som är hänförliga till Kunden och för vilka Onslip inte ansvarar.

6.2 Onslip kan komma att spela in telefonsamtal som förs med Kunden vid Kundens kontakt med Onslips support i utbildningssyfte, för kvalitetsbedömning samt för uppföljning.

6.3 I den mån Kund önskar hjälp från Onslip med installation av Tjänst eller Produkt eller service som inte omfattas av Onslips Support enligt punkt 6.1 ska detta särskilt överenskommas mellan Parterna. För installation och/eller service enligt denna punkt 6.3 gäller de priser som framgår av Avtalet eller på annat sätt meddelas Kunden av Onslip.

7. Personuppgiftsbehandling

7.1 För att Onslip ska kunna tillhandahålla Tjänsterna och Produkterna till Kunden krävs viss behandling av personuppgifter. I de situationer som Onslip behandlar personuppgifter för Kundens räkning är Onslip att anse som personuppgiftsbiträde i förhållande till Kunden. Onslips behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med Personuppgiftsbiträdesavtalet, som utgör en integrerad del av dessa Allmänna Villkor.

8. Marknadsföring

8.1 Om inte annat överenskommits mellan Parterna har Onslip rätt att använda Kundens namn,
logotyp och annat marknadsföringsmaterial som kund har skickat till Onslip vid marknadsföring. Kund ansvarar för att marknadsföringsmaterial som är inskickat till Onslip uppfyller GDPR lagstiftning och att personerna som medverkar i marknadsföringsmaterialet har godkänt medverkan samt fri användning i marknadsföring. Kund har rätt att när som helst begära att Onslip upphör med användandet av
Kundens namn, logotyp och inskickat marknadsföringsmaterial i sådan marknadsföring.

9. Immateriella rättigheter och Kundens data i Tjänsten

9.1 Såväl Tjänster som Produkter (innefattande material på Webbplatsen, inklusive Webbplatsens layout, till Tjänst hörande appar och deras layout och innehåll), är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material i Tjänsten och på Webbplatsen Onslips (och dess eventuella licensgivares) exklusiva egendom och alla immateriella rättigheter ägs eller disponeras under licens av Onslip. Motsvarande gäller även för Produkter.

9.2 Kundens rätt till Tjänst är icke-exklusiv och i övrigt begränsad i enlighet med Avtalets bestämmelser.

9.3 Kunden är ansvarig för allt material såsom text, fotografier, bilder och dokument som tillförs Tjänst. Förekommer brottsligt, stötande eller otillåtet material eller material som kan medföra ekonomisk risk eller skada för Tjänst och/eller Onslip förbehåller Onslip sig rätten att omedelbart stänga av Kunden från Tjänsten. Om Kunden inte senast två (2) arbetsdagar efter Onslips begäran om radering av brottsligt, stötande eller otillåtet material eller material som kan medföra ekonomisk risk eller skada för Tjänsten och/eller Onslip, äger Onslip rätt att avlägsna materialet från Tjänsten samt vidta de övriga åtgärder som kan följa vid brott mot Avtalet.

10. Ansvarsbegränsning

10.1 Onslips Tjänster och Produkter är enbart verktyg för Kunden att bedriva handel med de produkter och tjänster som är föremålet för Kundens verksamhet, inklusive administration och försäljning mm i föreningsverksamhet. Tjänsterna och Produkterna är dock inte avsedda för privatpersoner och verksamheter som inte bedriver näringsverksamhet. Onslip tillhandahåller Tjänster och Produkter som de är, utan några som helst utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, eller andra åtaganden om tillförlitlighet, tillgänglighet eller prestanda. Onslip har vidare inte något ansvar för garantier som följer av sedvänja, affärspraxis eller konkludent handlande.

10.2 Onslip garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänst och Produkt. Driften och den funktionella omfattningen av Tjänst och Produkt kan komma att störas av faktorer utanför Onslips kontroll och Onslip ställer därför inga garantier gällande Tjänsts och Produkts funktion eller tillgänglighet.

10.3 Onslip ansvarar i förhållande till Kunden eller i övrigt inte under några omständigheter för Kundens affärsrisker som utebliven vinst eller intäkt, förväntad besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller annan indirekt skada eller följdskada. Onslips sammanlagda och totala ansvar gentemot Kunden i anledning av Avtalet, avseende en eller flera händelser (oavsett om dessa har samband med varandra eller inte), ska per kalenderår inte överstiga den ersättning som Kund enligt Avtalet erlagt till Onslip under det kalenderår då skadan uppstod.

10.4 Kunden ska, för att inte förlora sin rätt, skriftligen framställa krav på ersättning senast trettio (30) dagar efter det att Kunden märkte eller bort märka grunden för anspråket, dock alltid senast tre (3) månader från det att skadan uppstod.

10.5 Med undantag för eventuellt tvingande regler i tillämplig lag utgör Avtalet och denna punkt 10 Onslips maximala ansvar mot Kunden. Har Onslip agerat grovt vårdslöst ska Avtalets begränsningar dock inte gälla för de skador som direkt hänför sig till och uppkommer som en konsekvens av Onslips grovt vårdslösa handling eller underlåtenhet.

11. Avtalstid och förtida upphörande

11.1 Avtal som tecknats med en avtalsperiod som understiger tolv (12) månader kan sägas upp till avtalstidens utgång med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad. Om Avtalet inte sägs upp före avtalstidens utgång gäller Avtalet tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad.

11.2 Avtal som tecknats med en avtalsperiod på tolv (12) månader eller mer kan sägas upp till avtalstidens utgång med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader. Om Avtalet inte sägs upp före avtalstidens utgång förnyas Avtalet med tolv (12) månader åt gången med motsvarande uppsägningsvillkor som ovan. Övriga villkor för uppsägning och förnyelse av Avtal specificeras i Avtalet och i vid var tid gällande prislista. För Tjänsten Kassamjukvara gäller även vad som anges i de Särskilda Villkoren för Kassamjukvara.

11.3 Avtal som löper tills vidare kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad.

11.4 Uppsägning av Onslip enligt punkt 11.1 – 11.3 ovan kan tidigast ske till den tidpunkt intill vilken Kunden, i förekommande fall, förskottsbetalat avgift avseende Tjänst eller Produkt.

11.5 Vid uppsägning av Kunden enligt punkt 11.1 – 11.3 ovan sker ingen återbetalning av eventuellt förskottsbetalad avgift avseende Tjänst eller Produkt.

11.6 I tillägg till de grunder för Avtalets förtida upphörande som föreskrivs i Särskilda Villkor äger Part rätt att, genom meddelande (varmed i de Allmänna Villkoren också innefattas e-post eller annan elektronisk avisering och/eller meddelandehantering i Tjänsten) till den andra Parten, säga upp Avtalet till omedelbart upphörande:

11.6.1 om den andra Parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig begäran om rättelse; eller

11.6.2 om Part inte i rätt tid eller med rätt belopp erlägger ersättning eller avgift enligt Avtalet och underlåter att reglera sådan fordran inom tio (10) dagar efter skriftlig påminnelse därom; eller

11.6.3 om den andra Parten försätts i konkurs, träder i likvidation, inleder företagsrekonstruktion, inställer sina betalningar eller annars skäligen kan anses ha kommit på obestånd.

11.7 Vid Parts uppsägning på grund av avtalsbrott är uppsägande Part berättigad till ersättning för skada med de begränsningar som följer av Avtalet eller annars på grund av lag.

11.8 För undvikande av missförstånd gäller dock, att vid uppsägning av Avtalet enligt punkt. 11.6, oberoende av anledningen därav, sker ingen återbetalning av förskottsbetalade avgifter från Kunden till Onslip, såvida inte uppsägning av Avtalet skett från Kundens sida enligt punkt 11.6.1 ovan.

12. Force Majeure

12.1 Om fullgörande av något av Parts åtaganden enligt Avtalet förhindras eller försvåras av omständigheter som Part inte kunnat råda över, såsom lagbud, arbetskonflikt, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, allmänna och oförutsedda avbrott eller störningar i elektroniska datakommunikationsnät, omfattande och oförutsedda virus- eller andra IT-attacker, myndighetsbestämmelser, inskränkningar i fråga om drivkraft, varor och energi eller fel eller försening i leveranser från underleverantör på grund av omständigheter som här angetts, ska detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning och befrielse från påföljder, förutsatt att Part som inte kan fullgöra genast meddelat den andra Parten därom. Om Avtalets fullgörelse förhindras mer än tre (3) månader äger Part säga upp Avtalet.

13. Sekretess

13.1 Kunden förbinder sig att inte för tredje man yppa eller på något annat sätt tillgängliggöra information som Kunden erhållit inom ramen för Avtalet annat än för att använda Tjänst och Produkt. Denna sekretesskyldighet gäller även efter Avtalets upphörande, dock maximalt under fem (5) år efter Avtalets upphörande i övrigt.

13.2 Onslip förbinder sig att inte utan Kundens medgivande under avtalstiden eller under en tid av fem (5) år därefter lämna ut sådana uppgifter om Kundens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller uppgift som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet.

13.3 Sekretesskyldigheten enligt denna punkt 13 gäller dock inte sådan information som är (i) allmänt känd, (ii) som Part redan känner till på annat sätt än genom brott mot Avtalets bestämmelser eller, (iii) som Part erhållit på annat sätt än inom ramen för Avtalet.

14. Meddelanden

14.1 Uppsägning och andra meddelanden ska ske via e-mail. Uppsägning av Kund vars avtal omfattar Tjänsten Kassamjukvara, kan även ske via sådan Tjänst.

15. Överlåtelse

15.1 Onslip har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter under Avtalet, helt eller delvis, till tredje part efter meddelande till Kunden. Kunden har inte rätt att utan Onslips skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under Avtalet

16. Ändring

16.1 Onslip har rätt att ändra/göra tillägg till dessa Allmänna Villkor eller de Särskilda Villkoren och att ändra priser eller avgifter som gäller för Tjänster och Produkter, även inkluderat att från och med nytt kalenderår en gång per år ändra samtliga avgifter för Tjänst i överensstämmelse med konsumentprisindex (KPI). Vid sådan pris-, avgifts- eller villkorsändring ska Kunden aviseras senast en (1) månad innan villkorsändringen träder i kraft. Kunden har rätt att senast femton (15) dagar efter erhållande av meddelande om aktuell villkorsändring via e-mail eller, om tillämpligt, i Tjänsten säga upp Avtalet till upphörande i förtid om Kunden inte accepterar den aktuella villkorsändringen och sådan ändring medför höjda kostnader eller annan negativ förändring avseende Avtalet för Kunden. Vid sådan uppsägning i förtid av Kunden ska Avtalet upphöra att gälla från och med den tidpunkt då den aktuella villkorsändringen träder i kraft. Vid avisering inom Tjänsten ska (i) Kundens kvittering av sådant meddelande/meny eller (ii) fortsatta användning av Tjänsten under den period då ändring av avgifter och Avtalet trätt ikraft, jämställas med att Kunden tagit del och accepterat det aktuella meddelandet och aviserad ändring av Avtalet och/eller aktuell avgift.

16.2 Utan hinder av vad som anges i punkt 16.1 har Onslip rätt att göra ändringar och tillägg i de Allmänna Villkoren eller de Särskilda Villkoren som inte är till Kundens nackdel eller där sådan nackdel endast är av ringa betydelse för Kunden. Sådana ändringar och tillägg träder i kraft trettio (30) dagar efter det att meddelande härom gjorts tillgängligt på Webbplatsen.

16.3 Onslip har rätt att höja priser och avgifter med omedelbar verkan om höjningen är direkt hänförlig till externa faktorer såsom förändring av priser från tredje part, skatter eller liknande allmän pålaga samt vid annan liknande omständighet av ekonomisk betydelse för Tjänst eller Produkt utanför Onslips kontroll och som påverkar kostnaden för tillhandahållande av sådan Tjänst eller Produkt. Pris- eller avgiftsändringar som beror på externa faktorer eller på grund av ändring av tillämplig lag eller andra regler ska aviseras i direkt anslutning till avgiftsförändringarna. Kunden har vid sådan avgiftshöjning rätt att senast femton (15) dagar efter erhållande av meddelande om aktuell villkorsändring via e-mail eller, om tillämpligt, i Tjänsten säga upp Avtalet till upphörande i förtid med en (1) månads uppsägningstid om Kunden inte accepterar den aktuella villkorsändringen.

17. Hela Avtalet

17.1 Avtalet med eventuella bilagor inklusive dessa Allmänna Villkor och de Särskilda Villkor som gäller för Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet med bilagor.

18. Tvister och tillämplig lag

18.1 Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”).

18.2 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska skiljenämnden bestå av en ensam skiljeman. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och svensk materiell lag ska tillämpas på tvisten.

18.3 Utan hinder av vad som anges ovan i denna punkt har Onslip rätt att, i anledning av fordran mot Kunden i anledning av Avtalet, ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (eller, i förekommande fall annan behörig myndighet) eller väcka tala i allmän domstol.

Onslip Cloud AB
559118-1200
Kungsgatan 20
582 18 Linköping
support@onslip.com
www.onslip.com

Få en offert

eller kontakta oss på
0500 - 600 111

Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till vår integritetspolicy