fbpx

Särskilda villkor för produkter som tillhandahålls genom köp eller finansieringslösningar

1. Allmänt

1.1 Dessa särskilda villkor gäller då Onslip tillhandahåller produkter till Kunden (”Särskilda Villkor för Produkter”) genom köp eller finansieringslösning. Dessa Särskilda Villkor för Produkter utgör ett tillägg till och ska läsas tillsammans med Avtalet och Onslips Allmänna Villkor och gäller mellan Onslip och Kunden om inte annat skriftligen överenskommits.

1.2 Ord och uttryck som i dessa Särskilda Villkor för Produkter har en första versal bokstav (trots att det inte följer av språkliga regler) ska ha den betydelse som anges i dessa Särskilda Villkor för Produkter, i Avtalet eller i de Allmänna Villkoren.

2. Produkter

2.1 Onslip tillhandahåller Produkter till Kunden i enlighet med vad som närmare anges på Webbplatsen från tid till annan. Produkterna utgörs dels av produkter såsom kontrollenheter, skrivare och annan hårdvara (”Hårdvaruprodukter”), dels av förbrukningsartiklar såsom kvittorullar mm (”Förbrukningsartiklar).

2.2 I enlighet med vad som närmare anges vid beställning av Produkt, kan sådan Produkt tillhandahållas till Kunden genom köp eller finansieringslösning. Förbrukningsartiklar tillhandahålls endast genom köp.

2.3 Onslip kan även tillhandahålla viss utrustning genom hyra. För Kunds eventuella hyra av sådan utrustning gäller särskilda villkor.

3. Immateriella rättigheter

3.1 I den mån Produkt innehåller programvara gäller för Kundens nyttjande av sådan programvara vad som anges nedan i denna punkt. Onslip och dess licensgivare äger alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, avseende sådan programvara i Produkt.

3.2 Onslip upplåter till Kunden en icke exklusiv, icke överlåtbar rätt att inom Sverige nyttja programvara i Produkten. Kundens nyttjanderätt till programvara gäller för obestämd tid om inte annat framgår av Avtalet. Kundens får inte utan Onslips skriftliga medgivande kopiera, modifiera eller mångfaldiga programvara.

4. Leverans och försening

4.1 Leverans av Produkt sker till den adress som Kund angivit i beställningen (leverans sker dock ej till privatperson eller postboxadress). Leverans av Produkt sker inom fem (5) helgfria vardagar från det att Onslip mottagit Kunds beställning eller vid den tidpunkt som anges i Onslips orderbekräftelse om den tidpunkten är senare (t.ex pga restnoteringar hos underleverantörer eller liknande).

4.2 Om inte annat överenskommits ska Produkt anses levererad (i) den dag Onslip avlämnat Produkt till transportör, eller (ii) om Parterna enligt vad som framgår av punkt 6 kommit överens om att Onslip ska installera Hårdvaruprodukt, den dag Onslip överlämnat Hårdvaruprodukten till Kunden. Risken för Produkt övergår till Kunden vid leverans. Kunden ansvarar för att i direkt samband med leverans kontrollera levererad Produkt och anmäla eventuella synliga transportskador eller andra synliga brister till Onslip. Om sådan anmälan ej inkommit till Onslip inom trettio (30) arbetsdagar eller om Produkten tagits i bruk anses Produkten vara levererad i felfritt skick. För undvikande av missförstånd innebär inte Kundens skyldighet att inspektera Produkten att Kunden inte har rätt att reklamera fel i enlighet med punkt 7.1 nedan.

4.3 Leverans är försenad om Produkt inte levererats senast inom den tidsperiod som följer av punkt 4.1 ovan och detta orsakats av Onslip eller förhållande som Onslip svarar för. Om sådan leveransförsening överstiger [14 helgfria arbetsdagar] har Kunden rätt att, utan kostnad, avbeställa Produkten.

5. Priser och betalningsvillkor

5.1 Onslips vid var tid gällande priser och avgifter för Produkter framgår av Webbplatsen. Kundens pris för beställda Produkter ska erläggas av Kunden på det sätt och med de belopp som anges av Onslip på Webbplatsen vid beställning av Produkt eller som annars framgår av Avtalet.

6. Installation och montering

6.1 Kund ansvarar själv för installation av Produkterna. För Hårdvaruprodukter kan installation mot ersättning tillhandahållas av Onslip i enlighet med vad som framgår av Avtalet, de Allmänna Villkoren eller annan dokumentation vid beställning av respektive Hårdvaruprodukt.

7. Ansvar för fel

7.1 Vid fel eller brist i Produkt har Kunden möjlighet att skriftligen reklamera sådant fel eller brist inom tolv (12) månader från leveransdagen. Kunden har dock inte rätt till avhjälpande enligt denna punkt 7 om Kunden inte utan dröjsmål skriftligen reklamerar den felaktiga Produkten efter att felet visat sig.

7.2 Onslip ska, genom utbyte till likvärdig produkt eller reparation, avhjälpa fel i Produkter som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. För Förbrukningsartiklar sker dock avhjälpande endast genom utbyte. Kund ansvarar för att, på egen risk och bekostnad, skicka Produkten till Onslip för utbyte eller reparation.

7.3 Onslips ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att Produkterna levererats, såsom fel orsakade av Kundens vårdslöshet, bristfälliga underhåll eller montering eller annat liknande förhållande som Kunden svarar för. Onslips ansvar omfattar vidare inte fel som är utan betydelse för Produktens avsedda användning och som inte innebär någon olägenhet för Kunden.

7.4 Vid fel i Produkt enligt punkt 7.3 har Onslip rätt att debitera Kunden i enlighet med gällande prislista för identifiering av sådant fel i Produkt samt, vid Onslips avhjälpande efter överenskommelse mellan Parterna, för reparation eller utbyte av felaktig Produkt.

7.5 Om Onslip inte, med avseende på sådant fel eller brist som avses i punkt 7.2, vidtar avhjälpande inom skälig tid efter att Onslip mottagit reklamation från Kunden, får Kunden genom skriftligt meddelande till Onslip häva köpet av den/de felaktiga Produkterna.

7.6 Utöver vad som anges i denna punkt 7 har Onslip inte något ansvar för fel i Produkter i enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren.

8. Försäkringar

8.1 Om inget annat skriftligen överenskommits mellan Parterna, ansvarar Kunden för att försäkra Produkt för stöld, skadegörelse, brand samt annan utifrån kommande skadehändelse inklusive olyckshändelser.

Få en offert

eller kontakta oss på
0500 - 600 111

Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till vår integritetspolicy